Ladakh 8
P2/152/2706/02/07
© Prabir Purkayastha
Ladakh 32
P2/152/2701/02/07
© Prabir Purkayastha
Ladakh 31
P2/152/2700/02/07
© Prabir Purkayastha
Ladakh 24
P2/152/2729-1/02/07
© Prabir Purkayastha
Ladakh 7
P2/152/2163-1/07/06
© Prabir Purkayastha
Zendo 30
P2/152/2186-1/07/06P2/152/2186-1/07/06
© Prabir Purkayastha
Ladakh 4
P2/152/2741/02/07P2/152/2741/02/07
© Prabir Purkayastha
Zendo 9
P2/152/2165-1/07/06
© Prabir Purkayastha
Zendo 22
P2/152/2178-1/07/06
© Prabir Purkayastha
Ladakh 2
P2/152/2712/02/07
© Prabir Purkayastha
Ladakh 18
P2/152/2708/02/07
© Prabir Purkayastha
Zendo 10
P2/152/2166-1/07/06
© Prabir Purkayastha

Prabir Purkayastha

 
exhibitions
 
 

Loading...Loading